1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Biocont Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 7.

Cégjegyzékszám: 03-09-129884

Adószám: 12980112-2-03

Honlap: www.biocont.hu

Telefon: +36-76-320-645

Email elérhetőség: adatvedelem@biocont.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (Áfatörvény)
 • évi C. törvény a számvitelről szóló (Számviteli tv.)
 1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)
 1. Adatkezelési tevékenység

a.) szerződéses kapcsolattartás: az Adatkezelő a vele szerződött partnerei esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot. E folyamat során az Adatkezelő a kapcsolattartó személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelés célja Az Adatkezelő és a partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
Az Érintettek kategóriái Partner
Személyes adatok köre Név, beosztás, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. (ötödik) év vége
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozót vesz igénybe. A Partner kapcsolattartójának adatait egy CRM rendszerben tartja nyilván. Az ügyfélkapcsolati szoftver üzemeltetője: MNP-Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 21. 1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-998833)
Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következménye Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az Adatkezelő egyeztetni az Partnerrel

b.) üzletszerzés és szaktanácsadás során történő kapcsolattartás:

Adatkezelés célja Az Adatkezelő és a partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása: az üzletszerzés és a szaktanácsadás során
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
Az Érintettek kategóriái Partner, ügyfél
Személyes adatok köre Név, beosztás, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. (ötödik) év vége
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozót vesz igénybe. A Partner kapcsolattartójának adatait egy CRM rendszerben tartja nyilván. Az ügyfélkapcsolati szoftver üzemeltetője: MNP-Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 21. 1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-998833)
Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következménye Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az Adatkezelő egyeztetni az Partnerrel

c.) hírlevél küldése

Adatkezelés célja Hírlevelek küldése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Partner, érdeklődő, ügyfél
Személyes adatok köre Név, email cím
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe
Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következménye Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az Adatkezelő egyeztetni az Partnerrel

d.) számlázás

Adatkezelés célja Számla kiállítása
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén)
Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek A könyvelést az AKIRE Pénzügyi Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Marek József út 28. 3. em. 24., cégjegyzékszám: 01-09-564580)

A számlázás az ügyfélkapcsolati szoftver segítségével történik, amelynek üzemeltetője: MNP-Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 21. 1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-998833)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az Adatkezelő az Áfatörvényben előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni
 1. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk
Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

· milyen személyes adatait

· milyen jogalapon

· milyen adatkezelési cél miatt

· mennyi ideig kezeli

· kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

· milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

· alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

· a személyes adataira már nincs szükség abból a célból,

amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

· Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

· Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az

adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

· a személyes adatait jogellenesen kezelték

· a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

· a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

· Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

· az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

· az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható

– kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21 cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk

(1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk
Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti hatóságnál

történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. telefon: +36 (1) 391-1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek
 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Az Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Biocont Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 7.

Cégjegyzékszám: 03-09-129884

Adószám: 12980112-2-03

Honlap: www.biocont.hu

Telefon: +36-76-320-645

Email elérhetőség: adatvedelem@biocont.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Adatkezelési tevékenység

 

Az Adatkezelőaz álláspályázatra jelentkező személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • A meghirdetett álláspályázatra való jelentkezés
adatkezelés célja: a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése a meghirdetett álláspályázattal kapcsolatban
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: hozzájárulás
kezelt személyes adatok köre: az álláspályázó által az önéletrajzában és annak mellékletében megadott képzettségi, képesítési követelményeknek történő megfelelést igazoló személyes adatok
adatmegőrzési idő: hozzájárulás visszavonásáig, de maximum az álláspályázat lezárásáig és annak eredményéről való kiértesítéséig

 

 • Adatbázisban való részvétel
adatkezelés célja: a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése egy esetleges későbbi állásajánlat érdekében az Adatkezelő adatbázisában
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: hozzájárulás
kezelt személyes adatok köre: az álláspályázó által az önéletrajzában és annak mellékletében megadott képzettségi, képesítési követelményeknek történő megfelelést igazoló személyes adatok
adatmegőrzési idő: hozzájárulás visszavonásáig, de maximum az álláspályázat lezárását követőegy (1) évig

 

 1. Adat felvétele

A személyes adatok az Érintettől vagy a fejvadász cégtől kerülnek felvételre. Az Adatkezelőáltalában nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az Érintettől gyűjt.

 1. További Adatkezelő, közös adatkezelés

Az Adatkezelő az adatkezelés során további Adatkezelőt nem vesz igénybe. Közös adatkezelés nem történik az álláspályázatra jelentkező személyes adatainak kezelése során.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót igénybe vesz:

 • fejvadász cég: Plurimus Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Szivárvány utca 21., cégjegyzékszám: 13-09-139929)
 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat más címzett részére. Az adatkezelés során, sem EGT-államba, sem harmadik országba, vagy szervezetnek nem történik adattovábbítás. Adattovábbítás csak a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások alapján, dokumentáltan történik (például hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján).

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk
 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

·      milyen személyes adatait

·      milyen jogalapon

·      milyen adatkezelési cél miatt

·      mennyi ideig kezeli

·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

·      a személyes adatait jogellenesen kezelték

·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

·      az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a veleleegyeztetett formában.

Az Adatkezelési tájékoztató álláspályázatra jelentkező részére dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

A Biocont Magyarország Kft. hírlevele ingyenes szolgáltatás, a hírlevélre történő feliratkozás semmilyen kötöttséggel nem jár, bármikor leiratkozhat róla.

Kíváncsi? Adatai megadásával itt feliratkozhat!

Kövessen minket a Facebookon is!

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosarában!
Vásárlás folytatása